หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติและดำเนินงานโครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562)   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   20 มิ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติและดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562   20 มิ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   19 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy)   19 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   19 มิ.ย. 2562 7
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1283/td>