หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561   25 ม.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา   6 ก.ย. 2561 108
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป   17 ส.ค. 2561 117
หลักประกันสุขภาพ   โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านโภชนาการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   24 ก.ค. 2561 85
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ปรับใจกายเป็นสุข) ประจำปี 2561   21 พ.ค. 2561 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ 2562   28 ต.ค. 2560 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562   15 มี.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหาดท่าเสา ประจำปีการศึกษา 2562   6 มี.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง)   5 มี.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   4 มี.ค. 2562 13
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41