หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา   6 ก.ย. 2561 28
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป   17 ส.ค. 2561 35
หลักประกันสุขภาพ   โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านโภชนาการ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   24 ก.ค. 2561 24
หลักประกันสุขภาพ   โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ปรับใจกายเป็นสุข) ประจำปี 2561   21 พ.ค. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ 2562   28 ต.ค. 2560 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561   17 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา   11 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561   11 ก.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561   31 ส.ค. 2561 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39