ตะกร้าและกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง
ธูปหอมอินทร์มงคล
 
สถานีตำรวจประจำตำบล
 
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารภายในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2552
 
 
ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหาดท่าเสา [ 6 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 49 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 55 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองห [ 24 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 36 
โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อ [ 21 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 62 
 
ทต.ธรรมามูล เทศบาลตำบลธรรมามูล ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคล [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.วังตะเคียน วิ่งย้อนรอยเสรีไทย [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนาทำลายแหล่งเพาะพันธ์นกปากห่าง [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.มโนรมย์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.โพนางดำออก ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้พิการเขตพื้นที่ตำบลโพนางดำออก [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาแก้ว รับโอน พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขเดือนห้า โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาท่าพระ ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.มโนรมย์ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้ [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.มโนรมย์ ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้า [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.เขาท่าพระ รับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ ปีการศึกษา 256 [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาท่าพระ รับโอนย้ายนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาท่าพระ รับโอนย้ายนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.สรรคบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยาง Cape Seal (ของเ [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
 
 
แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว4082  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4103  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4067  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2561 กค. มท 0803.3/ว4102 [เอกสารแนบ]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง กค. มท 0803.3/ว4097  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.5/ว4052  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบหอกระจายข่าวในความรับผิดชอบของเทศบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4086  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว4037  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4076  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.2/ว4074  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.4/ว4064  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว4053  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
โครงการประชุมสัมมนาเชิวปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2561 - 2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ปรกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)  [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมารตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามดครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีฯ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 - 23 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
 
 
สร้างถนนและสะพาน หาดท่าเสา-คลองปลาใหล (28 พ.ย. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 1  
เงินผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ (13 ก.ย. 2560)    อ่าน 398  ตอบ 1  
ถนนที่ถูกลืม (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 734  ตอบ 1  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 397  ตอบ 1  
 
ทต.โพงาม test (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา สร้างถนนและสะพาน หาดท่าเสา-คลองปลาใหล (28 พ.ย. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 1
ทต.เนินขาม รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 627  ตอบ 3
อบต.สุขเดือนห้า เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ตัดสายไฟถนนไว้3-4เดือนแล้วเมื่อไรจะมาต่อให้ใช้งานได้ครับ (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 110  ตอบ 3
ทต.แพรกศรีราชา ขอโอนย้าย นวช.การเงินและบัญชี (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 292  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา รับโอน (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 172  ตอบ 1
สถ.จ.ชัยนาท สอบถามโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกทม. (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.เขาแก้ว การก่อสร้างถนนคอนกรีต (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 88  ตอบ 2
ทต.บ้านกล้วย แก้ไขน้ำประปา ม.7 บ้านวังทองให้ด้วยครับ (31 ต.ค. 2561)    อ่าน 63  ตอบ 2